User Rating: 0 / 5

  Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

            มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานของรัฐ เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ต่อมามีการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และอยู่ในช่วงกระแสการปฏิรูประบบราชการ ทำให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้สังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นยังไม่ได้มีตรา พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงยังใช้ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บังคับใช้โดยอนุโลม และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 91 แห่ง พรบ.ดังกล่าว และตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 เรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อมีการตรา พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป ตามมาตรา 45 และ 46 ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา กำหนดจรรยาบรรณขึ้นใช้บังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นใช้เป็นฉบับแรก เมื่อปีพ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2552
  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552
  โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
            เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติตนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในมหาวิทยาลัย ให้เป็น
  ผู้ที่มีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะ
  ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาและยิ่งย่องของบุคคลทั่วไป
            ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นการดำเนินงานโดยมีการใช้อำนาจของกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแจ้งสิทธิให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีผลกระทบจากการกระทำทางกฎหมายปกครอง มีกระบวนการในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของสำนักงานอธิการบดี มีการเสนอข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบเพื่อยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในการบริหารราชการในการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร

  ติดต่อ

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

  โทร. 02-8497550 โทรสาร 02-8497550

  © 2017 Sj TheCool - Joomla Responsive Template. All Rights Reserved. Designed By SmartAddons.com

  Please publish modules in offcanvas position.